Privacy policy

Argos vzw neemt het recht op privacy en bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van haar website ernstig. Daarom doen wij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat u zich bij een bezoek aan onze website nooit zorgen hoeft te maken over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U kunt onze website bezoeken en de informatie over onze vzw bekijken zonder dat u verplicht bent om uw persoonsgegevens mee te delen.

Als u via onze website met ons contact wil opnemen, zich inschrijven op ons aanbod of wil solliciteren voor vrijwilligerswerk, stage, werk… hebben wij noodzakelijkerwijze enkele persoonsgegevens van u nodig. Er kunnen ook persoonsgegevens opgevraagd worden bij online enquêtes, wedstrijdvragen, opsturen van documenten, inschrijven voor online of offline publicaties, bij reactie- of vragenformulieren…

In deze privacy policy beschrijven wij hoe wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, gebruiken en beschermen. Deze privacy policy kan nu en dan worden aangepast. Daarom raden wij u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen en kunt bepalen of deze voor u aanvaardbaar zijn.

Deze privacy policy geldt voor alle bezoekers van de website en voor alle toegangsmiddelen, waaronder desktops en laptops, openbare internetconsoles en mobiele toestellen.

Uw mededeling van uw persoonsgegevens via deze website, houdt de impliciete aanvaarding in van ons gebruik ervan in overeenstemming met deze privacy policy.

Mocht u omtrent deze privacy policy nog vragen of opmerken hebben, kan u ons steeds contacteren via e-mail op argosvzw@argosvzw.be.

 1. Definities
  • “Argos vzw”: vzw gevestigd te Fochlaan 1/2A, 8900 Ieper, en met ondernemingsnummer 0439.562.725
  • “gebruiker”: u, als gebruiker of bezoeker van de website;
  • “website”: de website die bereikbaar is via de volgende hoofd-URL: www.argosvzw.be
  • “persoonsgegevens”: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 2. Welke persoonsgegevens verzamelt Argos vzw?
  • Voornaam en naam
  • Rijksregisternummer
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Contacttaal
  • Nationaliteit
  • Contactgegevens zoals adres, telefoon-/gsmnummer, e-mailadres, loginnaam en wachtwoord.

 3. De vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens
 4. Argos vzw verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van deze privacy policy en de wettelijke verplichtingen die op de verwerking van persoonsgegevens van toepassing zijn. Argos vzw stelt het uiterste in het werk om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd worden. Argos vzw zal afdoende procedures hanteren om de gegevens die het verzamelt, te beveiligen en te beschermen. Op deze manier wenst Argos vzw de illegale verwerking en onopzettelijk verlies of verwijdering van uw persoonsgegevens te voor komen. Argos vzw optimaliseert de veiligheid van uw persoonsgegevens door:
  • ze te coderen als dat aangewezen is;
  • ze met een wachtwoord te beveiligen;
  • contractuele waarborgen van derden-dienstverleners te vragen;
  • de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken (bijvoorbeeld alleen medewerkers van Argos vzw die uw gegevens nodig hebben voor de hierna beschreven doeleinden, krijgen toestemming om ze te raadplegen).

  Wanneer u zich als een gebruiker moet registreren, draagt u bij tot bescherming van uw persoonsgegevens door geen voor de hand liggende wachtwoorden te gebruiken, en door uw wachtwoord geregeld te wijzigen en door ervoor te zorgen dat u uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere details niet deelt met anderen of op een onveilige manier opslaat.

 5. Wanneer verzamelt en hoe bewaart Argos vzw uw persoonsgegevens?
 6. Argos vzw verwerkt de benodigde persoonsgegevens wanneer u
  • zich registreert als nieuwe gebruiker of aanmeldt als bestaand gebruiker.
  • inschrijft op ons aanbod;
  • solliciteert voor vrijwilligerswerk, een stage of tewerkstelling;
  • deelneemt aan een wedstrijd;
  • vragenlijsten invult;
  • een klacht indient of om informatie vraagt;
  • met Argos vzw communiceert via e-mail, telefonisch of via andere middelen.

  Argos vzw mag persoonsgegevens die het via de website heeft verzameld, combineren met persoonsgegevens die op een andere manier door de gebruiker aan Argos vzw zijn verstrekt. Het mag die gegevens bijhouden in een enkele gezamenlijke databank of in verschillende aparte databanken. Argos vzw zal geen persoonsgegevens verzamelen die niet relevant zijn voor de hierna beschreven doeleinden en zal de gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor deze doeleinden of, afhankelijk van de situatie, gedurende de in een overeenkomst of bij wet bepaalde periode.

 7. Wat doet Argos vzw met uw persoonsgegevens?
 8. Al uw persoonsgegevens die u aan Argos vzw overmaakt, worden opgeslagen op beveiligde servers. Daarnaast zullen Argos vzw en haar dienstverleners de nodige maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. De overdracht van informatie via internet kan echter nooit volkomen veilig zijn en het meedelen van persoonsgegevens blijft altijd op eigen risico. Argos vzw mag de persoonsgegevens die het verzamelt, gebruiken voor de volgende doeleinden:
  • u registreren als gebruiker op de website
  • de websitediensten uitvoeren (waaronder de verwerking van vragen of verzoeken om informatie over Argos vzw en haar diensten);
  • ervoor zorgen dat de inhoud van de website aan u wordt getoond op de manier die voor u en uw computer het efficiëntst is;
  • verwerken van inschrijvingen, vragen, sollicitaties en andere contactnames die gebeuren via de website;
  • verwerken en afhandelen van klachten of verzoeken;
  • marktonderzoek en –analyse naar tevredenheid en noden van de klanten van Argos vzw (bijvoorbeeld door uw mening te vragen over diensten van Argos vzw of door u te vragen om een enquête of vragenlijst in te vullen);
  • Argos vzw helpen met het beoordelen, corrigeren en verbeteren van haar diensten;
  • interne archivering;
  • direct marketing, zoals het verstrekken van informatie die u van Argos vzw heeft gevraagd of die u volgens Argos vzw kan interesseren, waarbij u toestemming heeft verleend om daarvoor gecontacteerd te worden (zie later hoofdstuk over direct marketing);
  • organiseren van wedstrijden en/of andere promotieactiviteiten;
  • u inlichten over bepaalde veranderingen in diensten.
  Waarom:
  • uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren.
  • de verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

 9. Aan wie maakt Argos vzw uw persoonsgegevens bekend?
 10. Argos vzw zal uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet meedelen aan derden, uitgezonderd:
  • indien de bekendmaking ervan wettelijk verplicht is of nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
  • indien de bekendmaking nodig is om wettige belangen van Argos vzw en haar stakeholders te beschermen;
  • aan professionele raadgevers van Argos vzw.

  Telkens Argos vzw uw persoonsgegevens bekendmaakt aan een zorgvuldig gekozen derde of aan een van de in de bovenstaande lijst vermelde derden, gebeurt dat in overeenstemming met de toepasselijke privacywetten. Argos vzw waarborgt dat voorzien is in bepalingen die ervoor zorgen dat derden uw persoonsgegevens niet kunnen gebruiken voor andere doeleinden dan in overeenkomst met de doeleinden, en dat deze derden de nodige veiligheidsmaatregelen hebben getroffen.
  Indien Argos vzw uw persoonsgegevens bekendmaakt aan een verbonden vennootschap of aan derden met maatschappelijke zetel buiten de Europees Economische Ruimte (EER), dan zal Argos vzw deze persoonsgegevens niet delen zonder maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens dezelfde mate van bescherming krijgen als binnen de EER.
  Argos vzw zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat zijn werknemers en partners die toegang hebben tot persoonsgegevens, persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met dit beleid en hun verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetten.

 11. Direct marketing
 12. Op de website kan u gevraagd worden om mee te delen indien u bepaalde informatie via e-mail en/of met de post wenst te ontvangen. Als u dat doet, stemt u ermee in dat Argos vzw uw persoonsgegevens mag gebruiken om u te voorzien van informatie over haar diensten, activiteiten en evenementen.
  Ook als u die wens niet heeft geuit, maar een bestaande klant bent van Argos vzw, mogen wij u via e-mail informatie verstrekken, maar alleen over soortgelijke diensten als degene waarvan u voorheen gebruik hebt van gemaakt.
  U mag uw voorkeuren betreffende direct marketing op elk ogenblik wijzigen door gebruik te maken van de uitstapoptie die is opgenomen in iedere direct marketing mailing of, indien u een gebruiker bent, door uw account aan te passen. Als u dat doet, zal Argos vzw uw persoonsgegevens niet verwijderen uit zijn databank(en), maar uw gewijzigde voorkeuren zo snel mogelijk verwerken.

 13. Gebruikersrechten met betrekking tot persoonsgegevens
 14. Op grond van bepaalde wettelijke richtlijnen betreffende gegevensbescherming kan u het recht hebben om aan Argos vzw bepaalde informatie te vragen met betrekking tot de persoonsgegevens die Argos vzw van u verkregen heeft.

  In de eerste plaats hebben gebruikers van wie de persoonsgegevens verwerkt worden, het recht om inzage van deze gegevens te vragen en, indien de gegevens fout, onvolledig, niet noodzakelijk of verouderd zouden zijn, ze te laten corrigeren of vervolledigen. Argos vzw verzoekt u vriendelijk om er mee voor te zorgen dat de persoonsgegevens in zijn documenten zo nauwkeurig en actueel mogelijk zijn. Indien u gelooft dat de aan Argos vzw overgemaakte persoonsgegevens fout of onvolledig zijn, gelieve dan Argos vzw zoals hierna beschreven op de hoogte te brengen. Argos vzw zal uw persoonsgegevens zo snel mogelijk corrigeren of aanpassen.

  Gebruikers die zich via de website geregistreerd hebben, mogen hun persoonsgegevens zelf op elk ogenblik in hun account aanpassen.

  Op de tweede plaats hebben gebruikers het recht om zich tegen de verwerking van hun persoonsgegevens te verzetten en ze te laten verwijderen.
  Indien u een van de bovenvermelde rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan een e-mailbericht te sturen naar argosvzw@argosvzw.be

 15. Links
 16. De website kan links bevatten naar of van andere websites waarop Argos vzw geen controle heeft. Argos vzw zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de links op de website uitsluitend leiden naar websites die de veiligheids- en vertrouwelijkheidsnormen van Argos vzw delen.

  Argos vzw is niet verantwoordelijk voor de bescherming of vertrouwelijkheid van gegevens die u op die andere websites kunt meedelen. Alvorens informatie op zulke websites mee te delen, raden wij u aan om hun privacy- en andere verklaringen in dat verband te lezen.

  Indien informatie beschikbaar op deze websites niet betrouwbaar, recent, correct of in strijd met de wetgeving is, behoudt Argos vzw zich het recht de link naar deze website zonder verwittiging te verwijderen. U mag steeds problemen met links melden aan op argosvzw@argosvzw.be.

 17. Cookies en webbakens
 18. Argos vzw tracht voortdurend de ervaring van zijn gebruikers te verbeteren. Daarom worden voor bepaalde delen van de website cookies gebruikt.

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer installeert en waardoor de website u bij uw volgende bezoek kan herkennen. Met behulp van cookies kan Argos vzw de populairste delen van de website identificeren, aangezien ze Argos vzw laten weten welke pagina’s gebruikers bezoeken en hoeveel tijd zij erop doorbrengen. Op basis van deze verzamelde gegevens kan Argos vzw de website aanpassen, om de vereisten van de gebruikers beter te weerspiegelen en een meer klantgerichte ervaring te bieden. Dankzij cookies kan Argos vzw er bijvoorbeeld voor zorgen dat de informatie die tijdens het volgende bezoek aan de website op uw scherm verschijnt, is afgestemd op uw voorkeuren als gebruiker.

  De website, alsook bepaalde mededelingen, kunnen webbakens bevatten. Dit zijn uiterst kleine afbeeldingen of objecten in een webpagina of e-mail die voor de gebruiker doorgaans onzichtbaar zijn, maar waarmee Argos vzw kan nagaan of een gebruiker de pagina of e-mail in kwestie bekeken heeft. Webbakens werken meestal in combinatie met cookies en Argos vzw gebruikt beide op dezelfde manier. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiesbeleid.

 19. Minderjaringen
 20. Personen jonger dan 18 mogen ons hun persoonsgegevens niet bezorgen zonder de toestemming en het toezicht van hun ouder of voogd. Zonder die toestemming wenst Argos vzw geen persoonsgegevens van deze personen op te slaan, en die gegevens evenmin te verwerken of door te sturen naar derden.

 21. Klachten
 22. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, met name de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen gekend als de Privacycommissie), indien u van mening bent dat uw gegevens op een foutieve manier worden verwerkt.

 23. Geschillen
 24. Deze online-overeenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen zijn bevoegd.