MANDATEN EN LABELS

vzw Argos:
  • is erkend bureau kosteloze arbeidsbemiddeling;
  • is gemandateerd voor kosteloze trajectbegeleiding en voor kosteloze competentieontwikkeling;
  • is erkend als initiatief sociale economie;
  • is een erkend loopbaancentrum;
  • heeft werknemers in dienst met een outplacementcertificaat, erkend door CERTO.
  • heeft het mandaat doorstroom;
  • is erkend als GOB (gespecialiseerd opleidings-, begeleidings- en bemiddelingscentrum).

MISSIE

De vereniging draagt als naam: vzw Argos, Centrum voor Vormings- en Activeringsprojecten, en heeft haar maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Fochlaan 1, 2A in het gerechtelijke arrondissement Ieper.

De vereniging stelt zich tot doel de participatie te bevorderen aan het sociale, culturele, economische en educatieve leven van volwassenen in het algemeen en van sommige specifieke doelgroepen met maatschappelijke achterstelling in het bijzonder.

Daartoe zal de vereniging, alleen of in samenwerking met derden, diensten verstrekken op het vlak van de organisatie van vormings- en opleidingsprojecten in het algemeen en van de creatie van activerings- en werkgelegenheidsprojecten in het bijzonder.

Verder zal de vereniging beleidsadviezen kunnen formuleren en alle andere activiteiten ondernemen die met de realisatie van de doelstelling verband houden.

Het werkgebied van de vereniging bevindt zich in hoofdzaak in de Westhoek en in de provincie West-Vlaanderen. Om de werking te versterken en te optimaliseren kunnen ook initiatieven buiten het werkingsgebied worden genomen, zelfs grensoverschrijdend.


VISIE

Samen verder kijken als partners
De huidige partnerschappen worden versterkt en Argos vzw engageert zich om in te stappen in nieuwe en brede partnerschappen.

Samen verder kijken met de deelnemer
Argos vzw bouwt verder aan een laagdrempelige werking. We coachen onze deelnemers door middel van competentiegerichte evaluatie.

Samen verder kijken als team
Er is een sterk HRM-beleid die de medewerkers motiveert en stimuleert met garantie op een kwalitatieve dienstverlening.

Samen verder kijken als lerende organisatie
Onze expertise breiden we verder uit in belang van partner en deelnemer. We beheren de expertise en dragen deze over naar alle medewerkers.

Samen verder kijken voor duurzaamheid
Argos vzw integreert maatschappelijk verantwoord ondernemen in de werking.


DOEL

Het kernproces van vzw Argos omvat kennisoverdracht bij kansengroepen. Onder kennisoverdracht vallen alle vormen van opleiding, vorming, begeleiding en werkervaring.

Het kernproces kun je opsplitsten in drie hoofdprocessen:
  1. kennisoverdracht door middel van opleiding;
  2. kennisoverdracht door middel van begeleiding;
  3. kennisoverdracht door middel van tewerkstelling.